This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Các phím tắt dùng soạn thảo bài đăng

Blogger có một vài phím tắt quen thuộc được dùng trong khi soạn thảo. Các phím tắt này hoạt động trên Internet Explorer 5.5 và trên Mozilla Firefox 0.9 trở lên, có thể làm việc với một số trình duyệt khác. Dưới đây là một số phím tắt:

Ctrl + b = In đậm chữ
Ctrl + i = In nghiên chữ
Ctrl + l = Chọn khối ( dùng trong chế độ soạn thảo HTML )
Ctrl + z = Undo
Ctrl + y = Redo
Ctrl + Shift + a = Chèn liên kết
Ctrl + Shift + p = Xem trước bài đăng
Ctrl + d = Lưu nháp (Lưu chưa xuất bản)
Ctrl + p = Xuất bản
Ctrl + s = Chọn lưu vào một thời điểm (Nội dung bạn gõ tự động được lưu nháp)

Chúc các bạn thành công !

Top PTR và PTC

Top PTR và PTC

Tạo 3 Cột Phần tử ở phần Footer của Template

1.Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
2.Thay thế thẻ <b:section class=’footer’ id=’footer’/&gt; bằng đoạn code dưới đây :

<div id=’customize-footer-column’>
<div id=’Footer1′ style=’width: 30%; float: left; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col1′ preferred=’yes’ style=’float:left;’>
</b:section>
</div>
<div id=’Footer2′ style=’width: 40%; float: left; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col2′ preferred=’yes’ style=’float:left;’>
</b:section>
</div>
<div id=’Footer3′ style=’width: 30%; float: right; margin:0; text-align: left;’>
<b:section class=’footer-column’ id=’Col3′ preferred=’yes’ style=’float:right;’>
</b:section>
</div>
<div style=’clear:both;’/>
</div>

3.Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn code này ngay bên trên

Tạo chức năng Hide/Show nội dung với Javascript

1.Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
2.Dán đoạn code dưới đây vào ngay trên thẻ </head> :

<style type=”text/css”>
.commenthidden {display:none}
.commentshown {display:inline}
</style>
<script type=”text/Javascript”>
function togglecomments (postid) {
var whichpost = document.getElementById(postid);
if (whichpost.className==”commentshown”) { whichpost.className=”commenthidden”; } else { whichpost.className=”commentshown”; }
} </script>

3.Save lại template. Vậy là bạn đã thiết lập chế độ Hide/Show cho Blog.
4.Để sử dụng chức năng trong bài viết, bạn chèn đoạn code dưới đây vào khung soạn thảo :

SIGN UP TO RECEIVE E-MAIL

Sign up for newsletters to update interesting articles and HOT news via email

Successful registration Please Check Mail to confirm!

An error occurred, Please try again!